Error message

Deprecated function: implode(): Passing glue string after array is deprecated. Swap the parameters in Drupal\gmap\GmapDefaults->__construct() (line 107 of /home/dierenartsenschildwolde.nl/public_html/sites/all/modules/gmap/lib/Drupal/gmap/GmapDefaults.php).

Algemene Voorwaarden Leden Global Veterinary Excellence Ltd

Algemene Voorwaarden Leden Global Veterinary Excellence Ltd

Algemene Voorwaarden Leden Global Veterinary Excellence Ltd.

Versie september 2020

 

Artikel 1. Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

(Behandel)overeenkomst: de (behandel)overeenkomst (van opdracht) tussen de Dierenartsenpraktijk en de Cliënt tot het verrichten van diergeneeskundige behandelingen, het leveren en/of toedienen van medicamenten en/of het geven van adviezen en/of het verrichten van (diergeneeskundige) keuringen, en ook tot het aanbieden en/of leveren van diergeneeskundige goederen, medicamenten en/of andere goederen.

(Be)handeling: Het doen van onderzoeken, kleine ingrepen, operaties, het verstrekken en/of toedienen van medicijnen en/of vaccinaties evenals het houden, huisvesten en verzorgen van de Patiënt en/of het verlenen van enige andere diensten waaronder inbegrepen het geven van adviezen ten behoeve van een Patiënt dan wel de Cliënt.

Cliënt: de eigenaar en/of de aanbieder van de Patiënt in wiens opdracht de Dierenartsenpraktijk de Behandelovereenkomst uitvoert.

Debiteur: degene op wiens naam de factuur van de Dierenartsenpraktijk is gesteld.

Dierenarts: degene die op grond van (thans) de Wet Dieren tot de uitoefening van de diergeneeskunde is toegelaten en is ingeschreven in het daartoe bestemde register,die in opdracht van de Cliënt diergeneeskundige (Be)handelingen verricht en/of, in het kader daarvan medicamenten levert en/of verkoopt en/of toedient en/of overige diergeneeskundige adviezen geeft en diensten verricht.

Dierenartsenpraktijk: de Dierenarts(en) als hierboven gedefinieerd alsmede de praktijk die de Dierenarts(en) met gebruikmaking van alle (hulp)personen, waaronder begrepen maar niet uitsluitend dierenartsen, assistentes, receptionistes e.d., al dan niet op basis van een arbeidsovereenkomst, voer(t)(en), in welke juridische rechtsvorm en/of samenwerking dan ook.

Patiënt: het door de Cliënt ter behandeling aangeboden dier, de dieren of de groepen van dieren en/of het dier, de dieren of groepen van dieren waarover en/of ten behoeve waarvan medicamenten worden geleverd en/of toegediend en/of overige diergeneeskundige adviezen worden gegeven en diergeneeskundige diensten worden verricht.

 

Artikel 2. Toepasselijkheid

1. Op alle (behandel)overeenkomsten tot diergeneeskundige behandeling, diensten, aanbiedingen en/of leveringen van goederen tussen de Dierenarts en de Cliënt, zijn deze algemene voorwaarden van toepassing. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle (behandel)overeenkomsten van de Dierenarts, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.

2. Eventuele door de Cliënt gehanteerde algemene voorwaarden zijn niet van toepassing en worden door de Dierenartspraktijk uitdrukkelijk van de hand gewezen.

3. Indien enige bepaling van deze voorwaarden wordt vernietigd dan wel nietig is of anderszins niet afdwingbaar blijkt te zijn, blijven de voorwaarden voor het overige in stand. Het vernietigde, nietige of niet afdwingbare gedeelte zal worden vervangen door een bepaling die de bedoelingen van die oorspronkelijke bepaling weergeeft.

4. Afwijkende bedingen gelden slechts indien partijen die schriftelijk zijn overeengekomen en dan nog alleen voor de overeenkomst waarbij de bedoelde bedingen zijn overeengekomen; voor het overige blijven deze voorwaarden van kracht.

 

Artikel 3. Totstandkoming (Behandel)overeenkomst

1. De tussen de Dierenartsenpraktijk en de Cliënt te sluiten (Behandel)overeenkomst komt tot stand vanaf het moment dat de (Behandel)overeenkomst door de dierenartsenpraktijk schriftelijk is bevestigd, dan wel wanneer de Dierenartsenpraktijk met de uitvoering van de (Behandel)overeenkomst is begonnen.

2. Indien een aanbod tot het sluiten van een (Behandel)overeenkomst niet tot een definitieve (Behandel)overeenkomst leidt, is de Dierenartsenpraktijk te allen tijde gerechtigd om alle kosten die de Dierenartsenpraktijk heeft moeten maken in rekening te brengen.

3. De Dierenartsenpraktijk heeft het recht om het sluiten van een (Behandel)overeenkomst, ten aanzien van een aan hem ter behandeling aangeboden Patiënt, te weigeren en/of slechts onder bepaalde voorwaarden aan te nemen, tenzij de Dierenartsenpraktijk op grond van wettelijke en/of gedrags-/tuchtrechtelijke regelgeving verplicht is de aangeboden Patiënt wel te behandelen.

4. Alle aanbiedingen en andere uitingen van de Dierenartsenpraktijk tot het sluiten van en (Behandel)overeenkomst zijn vrijblijvend, tenzij door de Dierenartsenpraktijk schriftelijk anders is aangegeven.

 

Artikel 4. Inhoud en uitvoering van de (Behandel)overeenkomst

1. De tussen de Dierenartsenpraktijk en de Cliënt gesloten overeenkomst leidt tot een inspanningsverbintenis (geen resultaatsverbintenis) van de Dierenartsenpraktijk tot het leveren van een diergeneeskundige behandeling en/of advies en/of in het kader daarvan te leveren en/of toe te dienen medicamenten. De Dierenartsenpraktijk voert deze werkzaamheden uit naar beste kunnen en met de zorgvuldigheid die van hem/haar mag worden verwacht.

2. De Dierenartsenpraktijk heeft het recht bij het uitvoeren van de (Behandel)-overeenkomst gebruik te maken van derden.

3. De (Behandel)overeenkomst kan ook bestaan uit het verkopen, leveren en/of het toedienen van diergeneesmiddelen door Cliënt en/of in opdracht van derden, waaronder toediening in opdracht van overheidsinstanties.

4. Het enkele feit dat de Dierenartspraktijk betrokken is bij de verkoop, levering en/of toediening van diergeneesmiddelen en/of daarbij bijstand verleent, ontslaat de Cliënt en/of derden niet van de op Cliënt en/of de betreffende derde terzake de Patiënt uit hoofde van de Wet op de Diergeneesmiddelen rustende administratieve verplichtingen.

 

Artikel 5. (Tussentijdse) beëindiging (Behandel)overeenkomst

1. De (Behandel)overeenkomst eindigt door:
a) opzegging door de Cliënt, Indien beëindiging geschiedt tegen het advies van de Dierenarts en/of de Dierenartsenpraktijk in, zal de Cliënt erop worden gewezen dat de voortijdige beëindiging zal geschieden op risico van de Cliënt. Op verzoek van de Dierenartsenpraktijk zal de Cliënt dit schriftelijke verklaren;
b) het overlijden van de Patiënt of de Cliënt;
c) opzegging door de Dierenartsenpraktijk, indien de Dierenartsenpraktijk van mening is dat van hem redelijkerwijs niet kan worden gevergd dat de diergeneeskundige behandeling zal worden voortgezet omdat er geen redelijke kans (meer) is op een beoogd en/of gewenst resultaat. Onder bepaalde omstandigheden (bijvoorbeeld in geval van ondraaglijk lijden) is de Dierenartsenpraktijk zonder (voorafgaande) toestemming van de eigenaar bevoegd tot euthanasie over te gaan, tenzij dit op grond van de Wet en/of het tucht-/gedragsrecht niet is toegestaan;
d) opzegging door de Dierenartsenpraktijk indien de Dierenartsenpraktijk van mening is dat het vertrouwen tussen de Dierenartsenpraktijk en de Cliënt op ernstige wijze is verstoord;
e) opzegging door de Dierenartspraktijk ingeval van verzuim met betaling van de nota(s), van aanvraag of verlening van surséance van betaling, tot faillietverklaring of liquidatie van de zaken van de Cliënt, of indien de Cliënt door beslaglegging of anderszins de beschikking over zijn vermogen verliest.

2. Indien de Dierenartsenpraktijk de (Behandel)overeenkomst opzegt, zal de Dierenartsenpraktijk, alvorens hiertoe over te gaan, de Cliënt hierover informeren en deze beslissing gemotiveerd toelichten, tenzij dit niet of niet tijdig mogelijk is.

3. In het geval waarin een (Behandel)overeenkomst voortijdig wordt beëindigd, zullen de gemaakte kosten en de overeengekomen vergoeding naar rato van de wel reeds uitgevoerde werkzaamheden bij de Cliënt in rekening worden gebracht, tenzij er sprake is van ondeelbare werkzaamheden, dit naar beoordeling van de Dierenartsenpraktijk.

 

Artikel 6. Klachten

1. De Cliënt is verplicht om de door de Dierenartsenpraktijk te verrichten prestatie en/of te leveren goederen, waaronder begrepen medicamenten, onverwijld te keuren op direct constateerbare gebreken en/of onvolkomenheden.

2. Indien de Dierenartsenpraktijk een klacht van een Cliënt, waarbij de Cliënt tijdig, correct en terecht geklaagd heeft en de Dierenartspraktijk deze klacht over een verrichte prestatie gegrond bevindt, heeft de Dierenartsenpraktijk te allen tijde het recht om:
a) indien dat nog mogelijk is, deze prestatie alsnog binnen een redelijke termijn op de juiste wijze te verrichten of;
b) het door de Cliënt verschuldigde bedrag te crediteren; zulks ter keuze van de Dierenartsenpraktijk.

3. Een klacht schort de betalingsverplichting van de Cliënt nimmer op.

 

Artikel 7. Betaling

1. De Dierenartsenpraktijk stelt de in rekening te brengen tarieven en honoraria vast. Deze kunnen te allen tijde door de Dierenartspraktijk gewijzigd worden, volgens zijn eigen tarieven naar gelang tijd en omstandigheden. Op de nota wordt de berekende BTW vermeld.

2. Betaling van de nota van de Dierenartsenpraktijk geschiedt bij voorkeur contant en/of per pin, direct na de verrichting tenzij anders overeengekomen. Voor niet contante en/of pinbetalingen geldt een betalingstermijn van 14 dagen na factuurdatum in welk geval administratiekosten in rekening gebracht kunnen worden.

3. De Dierenartsenpraktijk heeft het recht om in voorkomende gevallen voorafgaand aan de uitvoering van zijn werkzaamheden van de Cliënt een aanbetaling te verlangen en niet eerder met zijn werkzaamheden aan te vangen dan nadat het bedrag door de Dierenartsenpraktijk is ontvangen, tenzij de Dierenartsenpraktijk op grond van wettelijke en/of gedrags-/tuchtrechtelijke regelgeving verplicht is de aangeboden Patiënt direct te behandelen.

4. Indien meerdere nota's openstaan, worden niet-integrale betalingen daarvan geacht te strekken tot voldoening van de oudste nota.

5. De Dierenartsenpraktijk heeft het recht om, indien de Cliënt de Patiënt na voltooiing van de diergeneeskundige behandeling niet of niet tijdig bij de Dierenartsenpraktijk ophaalt, alle daarmee gepaard gaande extra kosten bij de Cliënt in rekening te brengen.

6. Bij niet-tijdige betaling is de Debiteur direct van rechtswege in verzuim door het enkele verloop van de betalingstermijn en is de Debiteur de wettelijke rente verschuldigd over de hoofdsom of het restant van de openstaande vordering.

7. De Debiteur is niet gerechtigd verrekening of opschorting, uit welke hoofde dan ook, toe te passen ten aanzien van bedragen, die door de Dierenartsenpraktijk in rekening worden gebracht voor de door de Dierenartsenpraktijk verrichte werkzaamheden.

8. De debiteur is verplicht om, indien de Cliënt de Patiënt na voltooiing van de behandeling niet of niet tijdig bij de Dierenartspraktijk ophaalt, alle daarmee gepaard gaande kosten bij de Client in rekening te brengen.

9. Betalingen van de Debiteur strekken eerst tot voldoening van de verschuldigde kosten, vervolgens tot voldoening van de verschenen rente en pas daarna tot voldoening van de oudste openstaande nota.

10. Indien de Debiteur in verzuim is met betaling van nota(s) en tot incasso wordt overgegaan, is de Debiteur, naast het verschuldigde bedrag en de daarop verschenen rente, gehouden tot een volledige vergoeding van de werkelijk gemaakte buitengerechtelijke en gerechtelijke incassokosten met als minimum hetgeen daaromtrent in de wet Incassokosten is bepaald.

 

Artikel 8. Overmacht

1. Geen van de partijen is aansprakelijk voor de tekortkoming in de nakoming van enige verplichting in de (Behandel)overeenkomst - met uitzondering van de betalingsverplichtingen - die het gevolg is van oorlog, oproer, staking, tekorten, rellen, onlusten, brand, overstroming, storm, explosies, natuurrampen, overheidsingrijpen, arbeidsomstandigheden, aardbeving, embargo, materiaalgebrek, terrorisme of cyber-terrorisme, kwaadwillige besmetting(en), pandemie of iedere andere omstandigheid waarop de tekortschietende partij in redelijkheid geen invloed kan of heeft kunnen uitoefenen. In geval van dergelijke omstandigheden is de tekortschietende Partij de hierdoor verhinderde, belemmerde of vertraagde prestaties vrijgesteld tot het moment dat de overmachtssituatie is geëindigd.

2. Wanneer de overmachtssituatie langer dan negentig dagen duurt, hebben partijen het recht om de (Behandel)overeenkomst door schriftelijk te ontbinden. Wat reeds ingevolge de (Behandel)overeenkomst gepresteerd is, wordt dan naar verhouding afgerekend, zonder dat Partijen elkaar overigens iets verschuldigd zullen zijn.

 

Artikel 9. Aansprakelijkheid

Algemeen

1. Buiten de in dit artikel genoemde gevallen, met uitzondering lid 3 en 4 van dit artikel, is iedere aansprakelijkheid uitgesloten.

2. Aansprakelijkheid voor indirecte schade is te allen tijde uitgesloten, waaronder in ieder geval maar niet uitsluitend begrepen gevolgschade, gederfde winst, goodwill, gemiste besparingen en schade door (bedrijfs)stagnatie en dergelijke.

3. De uitvoering van de (Behandel)overeenkomst geschiedt uitsluitend ten behoeve van de Cliënt. Derden kunnen aan deze (Behandel)overeenkomst en de uitvoering daarvan geen rechten ontlenen.

4. Indien de Dierenartsenpraktijk en/of de Dierenarts op enigerlei wijze aansprakelijk zal/zullen zijn jegens de Cliënt dan is deze aansprakelijkheid te allen tijde beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval door de aansprakelijkheidsverzekering van de Dierenartsenpraktijk c.q. de Dierenarts wordt uitgekeerd. Indien de verzekering geen dekking biedt, is de aansprakelijkheid beperkt tot maximaal het bedrag dat de Cliënt voor de betreffende (Be)handeling heeft voldaan hetzij maximaal het bedrag van de factuurwaarde.

5. De Cliënt vrijwaart de Dierenartsenpraktijk voor alle aanspraken van derden die het gevolg mochten zijn, direct of indirect, van de uitvoering van de (Behandel)overeenkomst.

 

Bijzonder

6. Indien er sprake is van een diergeneeskundige keuring, dan gelden de volgende bepalingen voor zover deze afwijken van de bepalingen in de voorgaande leden:

7. De keurende Dierenarts en/of de Dierenartsenpraktijk is niet aansprakelijk voor enige schade – vermogens- en gevolgschade daaronder uitdrukkelijk begrepen – veroorzaakt door het uitvoeren van de keuring dan wel door onjuistheden en onvolledigheden in het opstellen van het onderzoeksrapport tenzij vaststaat dat deze schade te wijten is aan opzet of grove schuld van de keurende Dierenarts.

8. Ter zake de onder lid 7 genoemde aansprakelijkheid komt slechts de Cliënt een vorderingsrecht toe jegens de keurende Dierenarts en/of de Dierenartsenpraktijk; anderen dan de Cliënt kunnen aan het onderzoeksrapport geen enkel recht op schadevergoeding ontlenen.

9. De aansprakelijkheid zal te allen tijde beperkt zijn tot het bedrag waarop de aansprakelijkheidsverzekering in voorkomend geval aanspraak op uitkering geeft.

10. De leden 2 t/m 13 zijn ook van toepassing indien de Cliënt het onderzoeksrapport niet ondertekent en niettemin het onderzoeksrapport in ontvangst neemt.

11. Indien de Cliënt niet de eigenaar van het dier is, staat deze ervoor in dat de eigenaar toestemming heeft verleend voor het uitvoeren van de diergeneeskundige keuring en de leden 2 t/m 13 ook jegens de eigenaar kunnen worden ingeroepen.

12. Indien de Cliënt meent dat de gezondheidstoestand van het dier ten tijde van de onderhavige keuring niet overeenkomt met hetgeen in het onderzoeksrapport is vermeld, dienen zij zulks op straffe van verval van ieder vorderingsrecht jegens de Dierenarts en/of de Dierenartsenpraktijk binnen bekwame tijd schriftelijk te melden aan hun wederpartij (bij bijvoorbeeld de koopovereenkomst) en deze tot vergoeding van schade aan te spreken, onder gelijktijdige verstrekking van een afschrift van deze melding aan de keuringsdierenarts en de Dierenartsenpraktijk.

13. Op geschillen over het uitvoeren van de keuring en/of het invulling van dit onderzoeksrapport is uitsluitend Nederlands recht van toepassing en uitsluitend de Nederlandse rechter is bevoegd kennis daarvan te nemen.

14. De Dierenartsenpraktijk die informatie verstrekt over de invoer van dieren in Nederland en/of uitvoer van dieren naar landen buiten Nederland en daarbij geldende inen/ of exportvoorschriften verleent slechts onverschuldigde bijstand, waarbij een succesvolle invoer of uitvoer op geen enkele wijze wordt gegarandeerd en waarbij de Dierenarts en/of de Dierenartsenpraktijk, tenzij sprake is van opzet en/of grove schuld van de Dierenarts en/of de Dierenartsenpraktijk, niet aansprakelijk is voor enige schade en/of kosten van welke aard dan ook verband houdend met de betreffende (pogingen tot) invoer of uitvoer van dieren.

15. De Dierenartsenpraktijk sluit, tenzij sprake is van opzet en/of grove schuld van de Dierenarts en/of de Dierenartsenpraktijk, iedere aansprakelijkheid uit voor schade ten gevolge van toediening van diergeneesmiddelen door Cliënt zelf en ter zake toediening van diergeneesmiddelen in opdracht van derden, waaronder begrepen toediening in opdracht van overheidsinstanties alsmede letsel en/of schade door de toediening van deze middelen, de eventuele bijwerkingen daarvan en onzorgvuldigheden bij de vervulling van de daarvoor geldende administratieve verplichtingen en daarmee samenhangende bewijsproblemen.

16. Het sluiten van een (Behandel)overeenkomst en/of het verrichten van diergeneeskundige (Be)handelingen en/of het in het kader daarvan leveren en/of toedienen van medicamenten en/of het geven diergeneeskundige adviezen en diensten, laat geheel onverlet de risicoaansprakelijkheid van Cliënt en/of derden voor door het dier aangerichte schade in de zin van art. 6:179 BW.

 

Artikel 10. Privacy en persoonsgegevens

1. In de (Behandel)overeenkomst staat beschreven ten behoeve van welk doel de persoonsgegevens van Cliënt en Patiënt worden gebruikt volgens de Algemene Verordening Gegevensbeveiliging. Cliënt heeft te allen tijde het recht deze gegevens in te zien en op verzoek te laten verwijderen door de Dierenartsenpraktijk tenzij de wet anders voorschrijft.

2. De Dierenartsenpraktijk voldoet aan de verplichtingen die uit hoofde van de wetgeving betreffende de verwerking van persoonsgegevens op haar rusten. De Dierenartsenpraktijk zal zorgdragen voor technische en organisatorische maatregelen om (persoons)gegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking.

3. De Cliënt vrijwaart de Dierenartsenpraktijk voor alle aanspraken van derden die jegens de Dierenartsenpraktijk mochten worden ingesteld wegens een niet aan de Dierenartsenpraktijk toe te rekenen schending van bij of krachtens de actuele wet- en regelgeving waaronder begrepen maar niet uitsluitend de geldende privacywetgeving.

4. De Cliënt vrijwaart de Dierenartsenpraktijk voor alle aanspraken van derden, waaronder overheidsinstellingen, die jegens de Dierenartsenpraktijk mochten worden ingesteld wegens schending van wetgeving inzake de wettelijke bewaartermijnen.

 

Artikel 11. Bijzondere bepalingen

Betreding stallen/Locatie werkzaamheden

1. Indien de (Be)handeling van de Patiënt daartoe aanleiding geeft heeft de Dierenartsenpraktijk het recht om aan eenieder, zo nodig ook aan de Cliënt, de toegang tot de stallen of een andere locatie, waar de (Be)handeling plaatsvindt, te ontzeggen en/of andere voorwaarden te geven die hij noodzakelijk acht voor de (Be)handeling. De Cliënt is gehouden hieraan gehoor te geven.

 

Wetenschappelijk onderzoek

2. De Dierenartsenpraktijk heeft het recht om (delen van) de Patiënt of van de Patiënt afkomstige stoffen te gebruiken voor statistisch en/of wetenschappelijk onderzoek, ofwel in een publicatie te verwerken, tenzij de Cliënt hiertegen uitdrukkelijke en onoverkomelijke bezwaren kenbaar heeft gemaakt. Indien de Dierenartsenpraktijk geanonimiseerde gegevens wil gebruiken, behoeft zij geen voorafgaande toestemming. Indien de Dierenartsenpraktijk niet-geanonimiseerde gegevens wil gebruiken, mag zij dat uitsluitend doen na voorafgaande toestemming van de Cliënt.

 

Aansprakelijkheid Cliënt/Patiënt

3. De Cliënt is te allen tijde aansprakelijk voor schade die door de Patiënt in of rond de Dierenartsenpraktijk wordt aangericht aan mensen en/of zaken, alsook voor schade die aan Dierenartsen en/of medewerkers van de Dierenartsenpraktijk wordt aangericht op welke plaats ook.

 

Artikel 12. Toepasselijk recht en geschillen

1. Op de (Behandel)overeenkomst en alle (Behandel)overeenkomsten die daaruit voort mochten vloeien tussen de Dierenartsenpraktijk en de Cliënt is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

2. De Rechtbank in het arrondissement waar de Dierenartsenpraktijk is gevestigd is bij uitsluiting bevoegd om kennis te nemen van geschillen tussen partijen, onverminderd de bevoegdheid van de Dierenartsenpraktijk een geschil aan de volgens de wet bevoegde rechter voor te leggen.

3. Partijen zullen niet eerder een beroep doen op de rechter dan nadat zij zich optimaal hebben ingespannen om het geschil in onderling overleg te beslechten.

4. Indien deze algemene voorwaarden in meerdere talen beschikbaar zijn gesteld, is de Nederlandse versie van de onderhavige algemene voorwaarden steeds bepalend voor de uitleg van de daarin opgenomen bedingen.